Pensionskassens ledelse

Bestyrelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af elleve medlemmer, af hvilke to udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening (KL), tre vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, to udpeges af Dansk Sygeplejeråd, et udpeges af DL/HK Kommunal samt to særligt sagkyndige som udpeges af de deltagende organisationer. De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed.

Bestyrelsen tilstræber en kønsmæssig lige repræsentation. Der var ved udgangen af 2020 ni kvinder og to mænd i bestyrelsen:

Udpeget af Danske Regioner

 • Stephanie Lose, formand, regionsrådsformand
 • Susanne Lundvald, medlem, regionrådsmedlem

Udpeget af KL

 • Mogens Jespersen, medlem, borgmester

Udpeget af Dansk Sygeplejeråd

 • Grete Christensen, næstformand, formand DSR
 • Dorthe Boe Danbjørg, medlem, næstformand i DSR

Udpeget af DL/HK Kommunal

 • Nathali Degn, medlem, formand DL/HK Kommunal

Udpeget af Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd og DL/HK

 • Lone Kjærgaard, særlig investeringssagkyndig, direktør
 • Lilian Mogensen, revisionsudvalgsformand, prof. bestyrelsesmedlem

Generalforsamlingsvalgt

 • Jette Søgaard Nissen, medlem, sygeplejerske
 • Jacob Paludan Truelsen, medlem, sygeplejerske
 • Birgitte Wildt-Andersen, medlem, lægesekretær

Formanden for bestyrelsen vælges blandt de to medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner, og næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Lilian Mogensen, som i perioden 2012 til 2018 var koncerndirektør i ATP’s Administrationsforretning, herunder adm. direktør i Udbetaling Danmark.
Forud for dette bestred Lilian Mogensen en lang række ledelsesposter i ATP.
Hun arbejder i dag som professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver inden for digitalisering, strategisk forretningsudvikling, HRM og ledelse. Lilian Mogensen opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er:

 • Grete Christensen
 • Susanne Lundvald

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 197.135 kr., og næstformandens honorar er 131.427 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 56.244 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 131.427 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 22.086 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.
Honorarer til Grete Christensen og Dorthe Boe Danbjørg udbetales til DSR.

Direktion

 • Jon Johnsen, administrerende direktør

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.

PKA A/S

Pensionskassens daglige administration, PKA A/S, ejes af fire pensionskasser: Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer og Pensionskassen for Farmakonomer.